Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové SBK,

v souladu s bodem 8 stanov spolku svolávám

3. volební členskou schůzi

Severočeského bridžového klubu, z.s.

Členská schůze se uskuteční v restauraci U Fírů, Stará 1094/76, 400 01 Ústí nad Labem v sobotu 27.října 2018 od 13:00 hodin. Schůze je veřejně přístupná. Hlasovací právo je spojeno s plným členstvím v SBK (Seznam členů s hlasovacím právem).

Program členské schůze

 1. Volba předsedajícího schůze a skrutátora
 2. Zpráva předsedy spolku o činnosti SBK za rok 2018
 3. Odvolání Ing. Jiřího Netuky proti rozhodnutí o zániku členství (Rozhodnutíodvolání)
 4. Schválení rozpočtu SBK na rok 2018
 5. Volba předsedy SBK
 6. Volba zastupitelů SBK
 7. Diskuze o návrhu Ing. Jiřího Netuky na změnu stanov bez možnosti přijetí závazného usnesení (vloženo 19.10.2018)
 8. Různé

Srdečně zvu k účasti všechny plné členy spolku s hlasovacím právem, jakož i ostatní zájemce o fungování SBK a bridžové dění v našem regionu. Po skončení členské schůze se uskuteční bridžový turnaj.

Buštěhrad, 12.10.2018

Petr Jelínek, předseda SBK

 

Vloženo 17.10.: K pořadatelství třetí ligy

Členská schůze SBK a vyloučení člena

Vážení členové SBK,

Ačkoli řádné členské schůze našeho spolku probíhaly doposud v lednu, vzhledem ke komplikované situaci ve vedení SBK jsem se koncem srpna se sněmem SBK dohodl na uspořádání členské schůze v sobotu 27.10.2018 od 13:00. Hlavním bodem programu je volba nového předsedy spolku.

Z rodinných důvodů se o další dvouletý mandát nebudu ucházet. Věřím, že se najdou vhodní kandidáti nejen na tuto funkci, ale i na členství ve sněmu, který momentálně funguje v nižším počtu členů, než předpokládají stanovy.

I přes existenci výše uvedené dohody se Jiří Netuka pokusil převzít do svých rukou řízení spolku způsobem, který považuji za neslučitelný se stanovami našeho spolku, proto jsem použil svou pravomoc předsedy a rozhodl o jeho vyloučení ze SBK. Podá-li proti tomuto rozhodnutí odvolání, bude o něm rozhodovat členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.

Předběžný program (další body mi můžete navrhovat):

 1. Volba předsedajícího schůze
 2. Odvolání Ing. Jiřího Netuky proti rozhodnutí o zániku členství (bude-li podáno)
 3. Schválení rozpočtu na rok 2018 (nebude-li projednán sněmem)
 4. Volba předsedy SBK
 5. Volba zastupitelů SBK
 6. Různé

Řádná pozvánka bude v souladu se stanovami zveřejněna nejpozději 15 dní před konáním schůze. Věřím, že se zúčastníte v hojném počtu, v souladu se zvyklostmi proběhne po členské schůzi bridžový turnaj (začátek nejdříve ve 14:00).

Petr Jelínek, předseda SBK

Rozhodnutí o vyloučení Jiřího Netuky

 

Výroční zpráva 2017

V souladu s bodem 11.2.4 stanov SBK předložil dne 20.4.2018 předložil předseda spolku Petr Jelínek sněmu výroční zprávu o činnosti za období od vzniku spolku dne 11.3.2017 do konce kalendářního roku.

Jelikož sněm nebyl schopen poskytnout souhrnné vyjádření a následně vznikly pochybnosti o tom, zda byl po ustanovení tohoto orgánu na minulé členské schůzi zvolen jeho předsedající (hejtman SBK), vyhlásil 8.5.2018 předseda SBK novou volbu hejtmana. V ní byla do funkce hejtmanky SBK jednomyslně zvolena Eva Kolářová (třemi hlasy zastupitelů).

Následně dne 10.5.2018 hejtmanka SBK oznámila, že sněm projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti SBK za rok 2017, jejíž přílohou je Účetní závěrka 2017.

Zimní ústecký turnaj dvojic (se schůzí SBK)

V sobotu 20. ledna se pod vedením Jiřího Netuky uskutečnil další díl volné série turnajů ve střekovské restauraci Praha. Dvanáct párů ze čtyř severočeských středisek bridžové hry nepatrně posunulo účastnický rekord z léta. I tentokrát se radost z výsledků rozlévala po celém regionu. Třetí místo v těsném souboji vybojovala dolnopoustevnická dvojice Tesařík-Král se ziskem 53,75 %. Druhé místo patřilo zkušenému děčínskému páru Pátek-Počápka se skóre 60,83 %. Suverénní vítězství si pak připsala kombinovaná dvojice Eremiášová (Teplice) – Jelínková (Ústí n.L.), která 24 rozdání turnaje odehrála na obdivuhodných 72,92 %.

Výsledková listinaKompletní dokumentace (xls)

Zároveň proběhla mimořádná členská schůze, která schválila nové stanovy spolku a v souladu s nimi zvolila členy nového orgánu, který se nazývá sněm. Na tříleté funkční období byli do funkce zastupitelů zvoleni Eva Kolářová, Jiří Netuka a Vladimír Tesařík.

Nové znění stanov SBK a Zápis z 2. mimořádné schůze SBK

 

 

Členská schůze SBK

Vážení členové SBK,

První rok fungování našeho spolku splnil naděje zakladatelů ohledně solidního růstu členské základny, odhalil však také nepraktičnost původních stanov. Proto jsem vypracoval návrh nových stanov, které zavádí nový orgán – sněm, který do řízení spolku vnáší větší podíl zastupitelské demokracie.

 

Z tohoto důvodu v souladu s bodem 8 stanov spolku svolávám

2. mimořádnou členskou schůzi

Severočeského bridžového klubu, z.s.

Členská schůze se uskuteční v restauraci Praha, Střekovské nábřeží 22, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov v sobotu 20.ledna 2018 od 13:10 hodin. Schůze je veřejně přístupná. Hlasovací právo je spojeno s plným členstvím v SBK.

Program členské schůze

 1. Schválení výše členských příspěvků na rok 2018.
 2. Schválení nových stanov SBK.
 3. V případě schválení stanov: Volba členů sněmu SBK.
 4. Návrhy z pléna.

Po skončení členské schůze proběhne tradiční Zimní ústecký turnaj dvojic

Komentář k bodům programu

 1. Je třeba formálně potvrdit záměr minulé členské schůze výši příspěvků neměnit. Návrh výše příspěvků pro rok 2018 je tedy shodný se stavem v roce 2017 (plné členství: 100 Kč, přidružené členství: 100 Kč).
 2. Návrh nového znění stanov v pdf. Uvítám veškeré dotazy, náměty a připomínky.
 3. Zájemce o členství ve sněmu, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, žádám o písemné vyjádření souhlasu s kandidaturou (stačí i elektronicky). Kandidaturu je samozřejmě možné ohlásit přímo na místě.
 4. V případě většího počtu témat mohou být některá diskutována po skončení ZÚTD.

Srdečně zvu k účasti všechny plné členy spolku s hlasovacím právem, jakož i ostatní zájemce o fungování SBK a bridžové dění v našem regionu.

 

V Ústí nad Labem 5.1.2017

Petr Jelínek, předseda SBK

PÚTD a zápis z výroční schůze SBK

Dne 21.října proběhla v restauraci Praha v Ústí nad Labem 1. výroční schůze SBK spojená s tradičním sobotním turnajem dvojic. Ačkoli počasí již bridži přeje více než při minulých dílech volného seriálu, počet dvojic se vrátil na úroveň prvního dílu – osm. Za nízkým číslem se skrývá především úplná absence nejpočetnější party regionu z ústecké U3V. Až na tuto absenci, snad náhodnou, lze sledovat nadále pozitivní trendy. Opět se zúčastnila všechna regionální střediska (Teplice, Děčín i Dolní Poustevna) a i tentokrát se ve startovní listině objevilo nové jméno. Turnaj na 28 rozdání měl dva vítěze, se shodným ziskem 56,55 % se o tuto poctu podělila sehraná dvojice Poustevníků Tesařík – Král s ústeckou kombinací Kubšovský – Řehák. Pořadí na dalších místech je v matrice ČBS, spolu se zápisovými lístky též v dokumentaci od VT Jiřího Netuky.

Výroční schůze se spíše nežli nízká účast dotkla nízká pozornost. První části schůze bylo přítomno 10 plných členů z celkového počtu 17 členů. Schůze sice byla usnášeníschopná, ale bylo znát, že ji pozornost věnuje jen menší část přítomných. V druhé části schůze po turnaji klesl počet přítomných na pět tak rychle, že nebylo možné schválit ani základní provozní záležitosti včetně členských příspěvků na rok 2018. Plný zápis ze schůze. Jelikož podobná situace hrozí i v příštích letech, připravuje vedení klubu změnu stanov tak, aby chod spolku byl na rozhodnutí členské schůze vázán méně než doposud. Zájemci o tuto problematiku mohou kontaktovat vedení, které situaci vysvětlí podrobněji.

Další podobnou sobotu můžete s bridžem strávit 6.1.2018, kdy se v restauraci Praha uskuteční tříkrálový turnaj. Bude spojen s mimořádnou členskou schůzí, která projedná změnu stanov, proto již dnes srdečně zveme co nejvyšší počet členů SBK i zájemců o karetní hru bridž všech výkonnostních úrovní.

Výroční schůze SBK

Vážení členové SBK,

v souladu s bodem 8 stanov spolku svolávám

1. výroční členskou schůzi

Severočeského bridžového klubu, z.s.

Členská schůze se uskuteční v restauraci Praha, Střekovské nábřeží 22, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov v sobotu 21.října 2017 od 13:00 hodin. Schůze je veřejně přístupná. Hlasovací právo je spojeno s plným členstvím v SBK.

Program členské schůze

13:00-13:30 První část schůze

 1. Volba předsedy zasedání
 2. Zpráva předsedy spolku o činnosti SBK za rok 2017
 3. Návrh rozpočtu SBK na rok 2018 (předseda spolku)
 4. Strategie rozvoje spolku pro rok 2018 (předseda spolku)
 5. Návrhy z pléna
 6. Diskuze k výše uvedeným bodům
 7. Schválení programu druhé části schůze

13:30 – cca 17:30 Přestávka na neformální jednání vyplněná Podzimním ústeckým turnajem dvojic

cca 17:30 (po skončení PÚTD) Druhá část schůze

 1. Schválení výše členských příspěvků na rok 2018
 2. Schválení rozpočtu na rok 2018
 3. Projednání programu dle bodu 6 výše

Srdečně zvu k účasti všechny plné členy spolku s hlasovacím právem, jakož i ostatní zájemce o fungování SBK a bridžové dění v našem regionu.

 

V Ústí nad Labem 6.10.2017

Petr Jelínek, předseda SBK